Polityka prywatności i plików cookies oraz RODO


Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi witryny internetowej www.bytomsquare.pl. Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

Pliki cookies

Witryna www.bytomsquare.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem  formularza kontaktowego.

Zalety plików cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.  Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ .

Postanowienia końcowe

Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynie www.bytomsquare.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronie www.bytomsquare.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.

OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”) Bytom Square spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486887, posiadająca NIP: 6272736764 oraz REGON: 243424364 (dalej: „Spółka”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. osobom przekazującym dane osobowe będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Spółkę przedmiotowych danych osobowych.

Kiedy Spółka przetwarza dane osobowe

Spółka przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Rozporządzenie RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Jednoczenie na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą, poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę:
Administrator Danych – Administratorem danych osobowych jest Bytom Square spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486887, posiadająca NIP: 6272736764 oraz REGON: 243424364,, telefon: 0048 512 220 963, mail: biuro@bytomsquare.pl
Inspektor Ochrony Danych – W Spółce nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje Zarząd Spółki.

Cel przetwarzania danych w Spółce

Spółka przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej ze Spółką umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

Udostępnianie danych innym odbiorcom

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SPÓŁCE”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość Spółki;
 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

Czas przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W SPÓŁCE” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej ze Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przysługujące prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO; 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Odmowa podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółkę, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Spółką.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy drugą stronę ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na jej żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

Kategorie przetwarzania danych

Spółka przetwarza następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz dane firmy w tym adres siedziby, REGON, NIP, a także dokumenty wynikające z zawartej ze Spółką umowy.

Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bytom Square sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 32/34, kod-pocztowy 41-902.

2. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary obiektu Bytom Square.

3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

– budynek Bytom Square (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe

– obszar wokół budynku (chodniki, parkingi).

4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.

5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

6. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

a) na wniosek osób trzecich

b) na wniosek organów prowadzących postępowania

c) na wniosek Administratora obiektu

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora budynku.

8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest obowiązkowe w związku z przepisami ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. „Prawo o ustroju sądów powszechnych” (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy  

i będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych obiektu Bytom Square i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

11. Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).